〒341-0038 Saitamaken, Misatoshi, Chuo 2-6-15
   contact@fonist.com
 
Fonist telecom

Hỗ trợFacebook 

Thúy Hằng: thuyhang.alo247
Ngọc Quyên: Quyenfonist
Thùy Trang: thuytrang.alo247
Phương Linh: officefonist

Skype

Thúy Hằng: fonist_com
Ngọc Quyên: ngocquyenfonist
Thùy Trang: thuytrang.alo247
Phương Linh: live:office_50386

Email

Thúy Hằng: vietnam@fonist.com
Ngọc Quyên: ngocquyen@fonist.com
Thùy Trang: thuytrang@fonist.com
Phương Linh: office@fonist.com

Phone

Thúy Hằng: 090-9902-5652
Ngọc Quyên: 080-4123-9485
Thùy Trang: 080-4416-6948
Phương Linh: 080-3315-8579